Informatie vergoedingen en betalingsvoorwaarden praktijk

Informatie m.b.t. de vergoeding voor behandeling bij de praktijk voor psychotherapie en seksuologie

Drs. C.J. Hoogenboom
Koestraat 5A
1012 BW Amsterdam
tel. 06 27149234

Met ingang van 2019 heb ik een contract afgesloten met Zilveren Kruis/Achmea. Onder deze zorgverzekeraar vallen de volgende verzekeringen: FBTO, Avero Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis/Ziezo, Prolife Zorgverzekeringen, OZF, Interpolis en Zilveren Kruis.

Ik heb ervoor gekozen om met de overige zorgverzekeringen geen contracten af te sluiten. Dit kan consequenties hebben voor de mate waarin uw behandeling al of niet wordt vergoed. 

Sowieso raad ik u aan een restitutiepolis af te sluiten, dit kan aan het begin van elk nieuw verzekeringsjaar. U bent in dat geval vrij uw eigen hulpverlener te kiezen, ook degene die geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar is dan verplicht deze behandeling te vergoeden.

De mogelijkheden in mijn praktijk

1.U ontvangt zelf de nota van mij wanneer ik geen betaalregeling of contract heb afgesloten met uw verzekeraar. Deze kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.  De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Ik ben in dit geval wettelijk verplicht een diagnose door te geven aan uw verzekeraar. De hoogte van deze vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (natura of restitutie).

Heeft u een naturapolis (als basispakket) dan vergoedt de verzekeraar in dat geval 60% tot 80% van de nota. Bij een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar 100% van de DBC-nota. Let op dat niet alle verzekeringen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit hanteren maar marktconform welke een aantal procent lager ligt. De maximale DBC-tarieven voor de GGZ worden jaarlijks vastgesteld door de NZA. 

De therapie wordt alleen vergoed als u een verwijsbrief heeft van een arts.

2.U kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen, steeds meer mensen doen dit. Voordeel van de behandeling zelf bekostigen is dat er niet verplicht een diagnose wordt gesteld en doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. 
Nadeel is dat u de rekening achteraf niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Voor nieuwe aanmeldingen geldt een tarief van 105,25 euro per uur (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd).  

3. Om ervoor te zorgen dat het bedrag van het deel dat u zelf van de behandeling moet betalen niet te groot is ontvangt u maandelijks een voorschotnota. Aan het eind van uw behandeling, of na 365 dagen, wordt de eindnota van uw behandeling gemaakt. De reeds betaalde voorschotnota’s worden met de eindnota verrekend. 

Algemene informatie

Er zijn behandelingen en problemen die helaas niet meer onder verzekerde zorg vallen  (Overige Zorg Product) en dus niet meer worden vergoed door zorgverzekeraars. Deze worden daarom rechtstreeks bij u gedeclareerd. Het officiële NZA-tarief voor een niet basispakketzorg consult (OZP) is tevens 101,03 euro per uur (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd).  

Ik kan u voor aanvang van de behandeling informeren of uw probleem al of niet onder verzekerde zorg valt.

–  Hou er rekening mee dat u standaard het eigen risico moet betalen. Voor 2019 is dit 385 euro. Eventueel betaalt u nog vrijwillig eigen risico , dat is tussen de 0 en 800,00 euro en afhankelijk van de keuze die u heeft gemaakt bij het afsluiten van uw polis.
Eigen risico geldt voor alle zorg die u heeft gebruikt in dat jaar, ook bij andere zorgverleners.

Annulering

Bij afzeggingen korter dan 24 uur van tevoren, ongeacht de reden, ben ik  genoodzaakt om 50 euro per afspraak bij u in rekening te brengen voor een individueel gesprek en 70 euro voor een partnerrelatietherapiegesprek. Zorgverzekeraars vergoeden deze gemiste afspraken niet meer.

Algemene betalingsvoorwaarden praktijk

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen Carolien Hoogenboom ( hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt(e).

Artikel 2
No-show: afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd om de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt(e) in rekening te brengen. Voor een no-show wordt 50 euro in rekening gebracht. Dit betekent dat de patiënt(e) buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt( e) zelf betalen en kan niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt(e) gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt(e) binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt(e) het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald dan krijgt de patiënt(e) een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. 

Artikel 5
Voldoet de patiënt (e) binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt (e). De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van 25,00 euro.

Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt (e) aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.